Załącznik do Uchwały Nr  15/06
Rady Nadzorczej SBM "Ateńska"
z dnia 07.11.2006 r.


R E G U L A M I N
użytkowania garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych


I. Postanowienia ogólne.


§ 1
Pomieszczeniem przystosowanym do przechowywania pojazdów (samochodów, motocykli, motorowerów, przyczep, wózków inwalidzkich itp.) jest:
1. garaż stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, będący pomieszczeniem zamkniętym z pełną obudową zewnętrzną i zamykanymi otworami
2. miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym, otwarte, bez ścian zewnętrznych albo ze ścianami niepełnymi lub ażurowymi.

§ 2
1. Z garaży i miejsc postojowych mogą korzystać osoby posiadające tytuł prawny do garażu lub miejsca postojowego oraz osoby wspólnie z nimi zamieszkujące.
2. Osoby posiadające tytuł prawny do garażu lub miejsca postojowego mogą upoważnić inne osoby do korzystania z przysługujących im praw.

§ 3
Pomieszczenia garażowe i miejsca postojowe mogą być używane wyłącznie do przechowywania pojazdów. Zabronione jest prowadzenie w pomieszczeniach garażowych działalności gospodarczej bez uzyskania zgody Zarządu SBM "Ateńska".

II. Zasady użytkowania.

§ 4
Użytkownicy garaży i miejsc postojowych są zobowiązani dbać o ich należyty stan techniczny i sanitarny, ponosić koszty ich eksploatacji, konserwować je oraz dokonywać napraw przewidzianych w niniejszym regulaminie

§ 5
1. Użytkownicy garaży i miejsc postojowych zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp i ppoż. W pomieszczeniach nie wolno przetrzymywać materiałów łatwopalnych, żrących, cuchnących, materiałów wybuchowych, butli z gazem itp.
2. Zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych oraz używanie otwartego ognia.
3. Zabronione jest uruchamianie silników w celach kontrolnych lub naprawczych w godzinach 2200-800.
4. Zabronione jest mycie samochodów w garażach i miejscach postojowych nie wyposażonych w urządzenia kanalizacyjne.
5. Użytkownicy zobowiązani są do niezanieczyszczania środowiska, niedopuszczania do wycieków oleju, paliw, kwasów itp.

§ 6
Wszelkie zmiany budowlane, techniczne i instalacyjne w garażu i miejscu postojowym mogą być dokonywane jedynie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni, przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego, pod rygorem obciążenia kosztami związanymi z usunięciem dokonanych zmian.

§ 7
1. Do obowiązków Spółdzielni w garażach należy remont lub wymiana:
    1/ instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i zaworami,
    2/ instalacji elektrycznej zewnętrznej,
    3/ instalacji wodociągowej zewnętrznej,
    4/ instalacji kanalizacyjnej,
    5/ konserwacja i remont dachu i elewacji,
    6/ malowanie co 5 lat drzwi garażowych od zewnątrz,
    7/ usuwanie zagrożeń budowlanych,
    8/ okresowy przegląd stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Do obowiązków użytkowników garaży należy:
    1/ konserwacja i naprawy wnętrza pomieszczenia,
    2/ konserwacja i wymiana wewnętrznej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
    3/ zgłaszanie awarii.
3. Spółdzielnia ma prawo obciążyć użytkownika kosztami naprawy lub remontu o ile spowodowane to zostało z winy użytkownika.

§ 8
1. Do obowiązków Spółdzielni odnośnie miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych należy:
    1/  dbałość o właściwy stan techniczny pomieszczenia,
    2/ okresowy przegląd stanu technicznego pomieszczenia garażu wielostanowiskowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Do obowiązków użytkowników miejsc postojowych należy:
    1/ pokrywanie szkód związanych z dewastacją i niewłaściwym użytkowaniem miejsca postojowego,
    2/ dbałość o właściwy porządek na zajmowanym miejscu garażowym.
§ 9
1. Na żądanie Spółdzielni użytkownik jest obowiązany udostępnić garaż lub miejsce postojowe dla przeprowadzenia kontroli prawidłowości użytkowania i stanu garażu oraz przeprowadzenia przez Spółdzielnię niezbędnych napraw.
2. Użytkownik garażu lub miejsca postojowego zobowiązany jest udostępnić go służbom remontowym ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia remontu, konserwacji lub usunięcia awarii.

§ 10
1. W garażach wielostanowiskowych parkować należy wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
2. Pojazdy parkujące w miejscach do tego nie wyznaczonych będą usuwane na koszt użytkownika poza obręb garaży wielostanowiskowych.

§ 11
1. Użytkownik pojazdu pozostawionego na drodze pożarowej może być obciążony kosztami odholowania tego pojazdu.
2. W sytuacji gdy pojazd pozostawiony na drodze pożarowej uniemożliwia dojazd do posesji, użytkownik pojazdu może zostać obciążony kosztami strat powstałych w wyniku utrudnienia akcji ratunkowej.

§ 12
1. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w pomieszczeniach garażowych przez użytkownika garażu lub miejsca postojowego.
2. Spółdzielnia nie ponosi również odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie, kradzież lub włamanie do  pojazdów pozostawionych w garażach lub miejscach postojowych.

III. Postanowienia końcowe.

§ 13
1. Użytkownicy garaży i miejsc postojowych są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, oraz stosowania się do zaleceń Spółdzielni, dotyczących utrzymywania ich w bezpiecznym i należytym stanie.
2. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu podlegają sankcjom wynikającym z przepisów wewnątrzspółdzielczych, jak również przepisów ogólnie obowiązujących (kodeks wykroczeń, kodeks karny).

§ 14
1. Opłaty za użytkowanie garaży i miejsc postojowych określa plan gospodarczy Spółdzielni.
2. W ramach opłat za użytkowanie garaży i miejsc postojowych użytkownicy ponoszą opłaty remontowo-konserwacyjne.

§ 15
Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą SBM "Ateńska" w dniu 07 listopada 2006 r.