Informacje bieżące
Zarząd SBM "Ateńska" informuje, że informacje na temat segregacji odpadów znajdują sie na stronie internetowej m. st. Warszawa: http://czysta.um.warszawa.pl/web/strony/jak-segregowac-odpady

Zarząd SBM ”Ateńska” uprzejmie informuje, że jest możliwość sprawdzenia indywidualnego rozliczenia salda dla każdego lokalu na stronie internetowej Spółdzielni po wejściu do zakładki E-konta lokalu i wpisaniu nazwy użytkownika i hasła. Nazwę użytkownika i hasło osoby uprawnione mogą otrzymać za pokwitowaniem w pokoju nr 11 w siedzibie Spółdzielni po okazaniu dokumentu tożsamości oraz ewentualnego pełnomocnictwa (z podpisem poświadczonym notarialnie).

Plan remontów
 • plan remontów na 2017r.- siły obce - LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE WŁASNE
 • plan remontów na 2017r.- siły obce - LOKALE UŻYTKOWE W NAJMIE
 • plan remontów dźwigów w roku 2017
 • plan remontów na 2017 r - Siły własne
 • plan konserwacji na 2017r.
 • Cennik usług odpłatnych wykonywanych przez konserwatorów dla mieszkańców SBM „Ateńska” bez materiału ( materiał lokatora).

  L.p. Opis robót Wartość netto VAT 8 % Wartość brutto
  1. Wymiana wężyka przy zbiorniku 23,18 1,85 25,03
  2. wymiana lejka gumowego 12,81 1,02 13,83
  3. Wymiana kuchni gazowej 56,20 4,50 60,70
  4. Wymiana zbiornika płuczącego 43,87 3,51 47,38
  5. Wymiana "compaktu" 117,62 9,41 127,03
  6. Wymiana sedesu 38,03 3,04 41,07
  7. Wymiana syfonu wannowego 52,71 4,22 56,93
  8. Wymiana umywalki z syfonem 49,45 3,96 53,41
  9. Wymiana syfonu plastikowego 13,88 1,11 14,99
  10. Wymiana zlewozmywaka blaszanego 31,09 2,49 33,58
  11. Wymiana zlewozmywaka żeliwnego 50,35 4,03 54,38
  12. Wymiana baterii wannowej 29,67 2,37 32,04
  13. Wymiana baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej ściennej 21,78 1,74 23,52
  14. Przeczyszczenie odpływu umywalkowego lub zlewozmywakowego 28,09 2,25 30,34
  15. Przeczyszcznie odpływu wc 68,19 5,45 73,64
  16. Wymiana zaworu do pralki 9,79 0,78 10,57
  17. Wymiana wanny bez obudowy 73,68 5,89 79,57
  18. Wymiana głowicy w baterii 12,95 1,04 13,99
  19. Wymiana armaturki 21,77 1,74 23,51
  20. Regulacja zbiornika płuczącego 19,72 1,58 21,30       W związku z koniecznością uaktualnienia danych potrzebnych do naliczania opłat eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych, Zarząd SBM „Ateńska” uprzejmie prosi o wypełnianie druku: „Oświadczenia osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu: prawo spółdzielcze lokatorskie, prawo spółdzielcze własnościowe, odrębna własność lokalu, prawo najmu na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią posiadającą lub nie posiadającą członkostwo w Spółdzielni”.

       Druk „Oświadczenia ...” jest zamieszczony na stronie internetowej SBM „Ateńska” www.sbm-atenska.pl oraz można go pobrać w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni pok. Nr 7.

       Jednocześnie Zarząd informuje, że w celu udogodnienia, druk oświadczenia można pobrać od gospodarza domu i po jego wypełnieniu przekazać do Spółdzielni także przez gospodarza domu.

 • druk "Oświadczenia ...."


 • O G Ł O S Z E N I E

  Zarząd SBM „Ateńska” zwraca uwagę na bezwzględną konieczność udostępniania lokali mieszkalnych do wykonywania okresowych kontroli szczelności instalacji gazowej i przeglądów przewodów kominowych. Przeglądy te wykonywane są przez Spółdzielnię raz do roku ( w szczególnych przypadkach dwa razy do roku ) zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane art. 62.1.1.c.

  Właściciele lokali zgodnie ze Statutem Spółdzielni § 9.1.5, regulaminem używania mieszkań i porządku domowego w SBM „Ateńska” w Warszawie § 2.1 oraz regulaminem gospodarki zasobami SBM „Ateńska” § 59.2 są zobowiązani do udostępniania lokali w celu wykonywania kontrolnych przeglądów. Właściciele lokali uchylający się od tego obowiązku zgodnie z § 37. 1 i 2 Statutu mogą zostać wykluczeni z pocztu członków Spółdzielni oraz zgodnie z § 58.4 regulaminu gospodarki zasobami SBM „Ateńska” mogą zostać obciążeni pełnymi kosztami wynikającymi z konsekwencji zaniechania lub opóźnienia przeglądu.

  Szczegółowe zasady wykonywania w Spółdzielni przeglądów technicznych zostały opisane w rozdziale VI regulaminu gospodarki zasobami SBM „Ateńska”. Wszystkie wyżej wymienione regulaminy oraz Statut zamieszczone są na stronie internetowej Spółdzielni w obecnie obowiązującym brzmieniu.

  Zarząd SBM „Ateńska” od miesiąca września 2010 roku będzie wnioskował do Rady Nadzorczej o pozbawienie właścicieli lokali, którzy nie udostępniają mieszkań do wykonania przeglądów praw członkowskich oraz wystąpi do sądu o wydanie wobec nich wyroków przymuszających do wykonania przeglądów.


  O G Ł O S Z E N I E

  W związku z coraz częściej występującym zjawiskiem wystawiania przez mieszkańców budynków mebli oraz innych przedmiotów na klatki schodowe oraz korytarze Zarząd SBM „Ateńska” przypomina, że zgodnie z regulaminem używania mieszkań i porządku domowego w SBM „Ateńska” w Warszawie § 13 p.3 „zabrania się przechowywania na balkonach, loggiach i korytarzach przedmiotów oszpecających wygląd domu oraz materiałów ła-twopalnych, żrących i cuchnących”. § 13 p. 4 w/w regulaminu „nie wolno pozostawiać w miejscach wspólnego użytkowania (na klatkach schodowych, korytarzach itp.) żadnych przedmiotów a w szczególności: rowerów, motocykli, wózków dziecięcych, mebli itp.”. Również przepisy przeciwpożarowe wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-stracji w formie Rozporządzenia w dniu 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów w § 4.1. 11 i 12 zabraniają składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczania przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszających ich szerokość lub wysokość poniżej wymaganych wartości. Zabronione jest również składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach.

  W stosunku do właścicieli lokali niestosujących się do powyższych przepisów Spółdzielnia zgodnie z § 37.1 i 2 Statutu rozpocznie procedurę wykluczenia z pocztu członków oraz wystąpi do Państwowej Straży Pożarnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli, co może skutkować ukaraniem właścicieli przedmiotów wystawionych na klatkę schodową mandatem karnym.