Przetargi

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „ATEŃSKA „
03-977 Warszawa, ul. Arabska 9
Ogłasza przetarg nieograniczony na:

1. Wymianę 2 szt. aparatur sterowych z falownikami i osprzętem elektrycznym pracujących w grupie w dźwigach 11 przystankowych zainstalowanych w budynku wielorodzinnym przy ul. Saskiej 8 nr ewidencyjny N3127004411 i 3127068471
Terminy:
- składania ofert - do dnia 22.02.2018r. do godz. 11:30
- otwarcia ofert - dnia 22.02.2018r. godz. 12:00
Wadium – 2 200,- zł
Cena specyfikacji: 50 zł
Wymagany termin realizacji zamówienia: 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy (30 dni od daty zatrzymania dźwigu).
2. Wymianę kompletnego jednobiegowego zespołu napędowego o udźwigu 500 kg wraz z dołożeniem falownika do istniejącej aparatury sterowej w dźwigu zainstalowanym w budynku wielorodzinnym przy ul. Lizbońskiej 2 kl. I, ilość przystanków 11, nr ewidencyjny 3127068715
Terminy:
- składania ofert - do dnia 22.02.2018r. do godz. 11:30
- otwarcia ofert - dnia 22.02.2018r. godz. 13:00
Wadium – 1 200,- zł
Cena specyfikacji: 50 zł
Wymagany termin realizacji zamówienia: 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy (14 dni od daty zatrzymania dźwigu).
3. Wymianę aparatury sterowej z falownikiem i osprzętem elektrycznym w dźwigu 11 przystankowym zainstalowanym w budynku wielorodzinnym przy Al. Stanów Zjednoczonych 26 kl. VIII nr ewidencyjny 3127068610
Terminy:
- składania ofert - do dnia 22.02.2018r. do godz. 11:30
- otwarcia ofert - dnia 22.02.2018r. godz. 14:00
Wadium – 1 300,- zł
Cena specyfikacji: 50 zł
Wymagany termin realizacji zamówienia: 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy (20 dni od daty zatrzymania dźwigu).

Opłatę za specyfikacje należy wpłacać na konto Spółdzielni:
PKO BP SA XV O/W-wa 91 1020 1156 0000 7002 0007 4526
Odbiór specyfikacji w pok. nr 2 za okazaniem potwierdzenia opłaty.
Oferty należy składać w biurze Spółdzielni pok. nr 9.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie procedury przetargowej.
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „ATEŃSKA „
03-977 Warszawa, ul. Arabska 9
zaprasza do składania ofert na najem lokalu użytkowego przy:

ul. Arabskiej 1 /drewniany pawilon/- powierzchnia 47 m2

Oferty na najem w/w lokalu należy składać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 9.
W ofercie należy podać stawkę czynszu (netto) – za 1 m² powierzchni.
Przedmiotowy lokal można obejrzeć po uzgodnieniu terminu z inspektorem ds. lokali użytkowych.
Termin postawienia lokalu do dyspozycji – po podpisaniu umowy.
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 5, tel. 22 672-03-24 wew. 5, e-mail: p.werczynska@sbm-atenska.pl u Pani Patrycji Werczyńskiej.
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „ATEŃSKA „
03-977 Warszawa, ul. Arabska 9
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy:

Al. Stanów Zjednoczonych 26A /pawilon handlowy – parter/ - pow. 136,00 m2

Przedmiotowy lokal (obecnie apteka) można obejrzeć po uzgodnieniu terminu z inspektorem ds. lokali użytkowych.
Termin postawienia lokalu do dyspozycji – 16 lutego 2018 r.
Oferty na w/w lokal należy składać zgodnie z wymogami Regulaminu Przetargów na najem lokali użytkowych w zasobach SBM „Ateńska” do dnia 22 lutego 2018 r. do godz. 12:00 w pokoju nr 9.
Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium w wysokości 1 000,00 zł za lokal na konto w: PKO BP SA XV O/Warszawa 91 1020 1156 0000 7002 0007 4526.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lutego 2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie Spółdzielni.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do uiszczenia kaucji w wys. 3-miesięcznego czynszu netto za najem i w przypadku spółek handlowych złożenia weksla in-blanco, potwierdzonego osobiście przez osoby uprawnione do reprezentowania.
Regulamin Przetargów, o którym mowa powyżej, można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 5. Jest on również dostępny na stronie internetowej Spółdzielni: www.sbm-atenska.pl
SBM „Ateńska” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 5, tel. 22 672-03-24 wew. 5 u Pani Patrycji Werczyńskiej.
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „ATEŃSKA „
03-977 Warszawa, ul. Arabska 9
ogłasza przetarg otwarty w formie oferty pisemnej na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

Afrykańska 16 m 45, pow. użytkowa 45,30m² - IV piętro wartość rynkowa – 310 000,00zł /5% wadium – 15 500,00zł
Lokal można oglądać w porozumieniu z Działem Eksploatacji Spółdzielni, pokój nr 1, tel. 22 671-81-98.
Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej lokalu należy wpłacać na konto:PKO BP S.A. XII O / W-wa 11 1020 1156 0000 7202 0011 3795Ceną wywoławczą jest wartość rynkowa lokalu.Oferty w zamkniętej kopercie wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać do dnia 28.02.2018r. do godz. 12.00 w pokoju nr 9.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni dnia 28.02.2018r. o godz. 13.00.Oferent, który wygra przetarg obowiązany jest w ciągu 30 dni (termin do negocjacji) od dnia zawiadomienia o wygraniu przetargu wpłacić deklarowaną kwotę, gdyż niedopełnienie tego obowiązku spowoduje utratę wpłaconego wadium.Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni /pok. nr 7/ lub na stronie internetowej /www.sbm-atenska.pl/.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Archiwum Przetargów
 • przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy: Al. Stanów Zjednoczonych 26A /pawilon handlowy – parter/ - pow. 136,00 m2
 • przetarg nieograniczony na: Przeprowadzanie zabiegów sanitarnych: dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji oraz czyszczenia zsypów w zasobach SBM „Ateńska” w latach 2018-2020
 • przetarg nieograniczony na: 1) Malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Nubijskiej 1; 2) Malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Egipskiej 5.
 • przetarg nieograniczony na: 1) Dostawa środków czystości w roku 2018 dla SBM „Ateńska”; 2) Dostawa tonerów do drukarek (oryginały) dla SBM „Ateńska” w 2018r.
 • przetarg nieograniczony na: 1) Nubijska 1 – wymiana instalacji gazowej; 2) Egipska 5 – wymiana instalacji gazowej
 • przetarg nieograniczony na konserwację instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach należących do zasobów SBM „Ateńska - w latach 2018 - 2020
 • przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy w budynkach mieszkalnych SBM „Ateńska” - 9 budynków (824 lokale)
 • Przetarg otwarty w formie oferty pisemnej na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego: Afrykańska 16 m 24, pow. użytkowa 46,70m² - IV piętro wartość rynkowa – 273 150,00zł /5% wadium – 13 657,00zł
 • Przetarg nieograniczony na: Sprzedaż przez Spółdzielnię blach trapezowych gr.1,0 mm, elementów blaszanych i kształtowników stalowych walcowanych pochodzących z rozbiórki osłon ocieplenia ścian szczytowych w budynkach mieszkalnych. Łączna powierzchnia rozbieranych osłon, z których będą pochodziły w/w materiały wynosi 19 700 m2 o ciężarze ok. 180 ton. W przetargu preferowani będą oferenci wyrażający chęć zakupu całego asortymentu.
 • Przetarg nieograniczony na: Wymiana kompletnego jednobiegowego zespołu napędowego o udźwigu 500 kg w dźwigu zainstalowanym w budynku wielorodzinnym przy ul. Afrykańskiej 8 kl. II; Wymiana kompletnego jednobiegowego zespołu napędowego o udźwigu 500 kg w dźwigu zainstalowanym w budynku wielorodzinnym przy ul.Afrykańskiej 8 kl. I
 • Przetarg nieograniczony na: Wymiana wodomierzy w 9 budynkach (824 lokale); Arabska 10 – wymiana zaworów podpionowych na instalacji c.o.
 • Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy: ul. Egipskiej 4 /pawilon handlowy – I piętro/ - pow. 142,35 m2ul. Egipskiej 4 /pawilon handlowy – I piętro/ - pow. 142,35 m2
 • Przetarg nieograniczony na: Ateńska 8 – Remont elewacji z demontażem blach trapezowych i ociepleniem ścian szczytowych; Egipska 5 – Remont elewacji z demontażem blach trapezowych i ociepleniem ścian szczytowych
 • Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy: ul. Egipskiej 4 /pawilon handlowy – I piętro/ - pow. 142,35 m2
 • Przetarg nieograniczony na: Afrykańska 14A – wymiana poziomów instalacji ciepłej i zimnej wody raz ppoż. w budynku przedszkola
 • Przetarg nieograniczony na: Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych i parkingów na terenie SBM „Ateńska”
 • Przetarg nieograniczony na: Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych i parkingów na terenie SBM „Ateńska”
 • Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach SBM „Ateńska” i na przyległych terenach chodników i trawników - zastępstwa za nieobecnych gospodarzy domów w latach 2017-2020
 • Przetarg otwarty w formie oferty pisemnej na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego: Afrykańska 16m24
 • Przetarg nieograniczone na:Remont elewacji polegający na demontażu blach trapezowych i ocieplenia z wełny mineralnej oraz wykonaniu nowego docieplenia metodą lekka mokrą dla 11 budynków jednoklatkowych, pięciokondygnacyjnych na terenie SBM „Ateńska” – Arabska 2, 4, 6, 8, 8A, 8B, Nubijska 6, 8, Afrykańska 5, 5A, Egipska 3; Remont elewacji polegający na demontażu blach trapezowych i ocieplenia z wełny mineralnej oraz wykonaniu nowego docieplenia metodą lekka mokrą dla 8 budynków jednoklatkowych, pięciokondygnacyjnych na terenie SBM „Ateńska” – Afrykańska 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 14B, 14C, 14D; Remont elewacji polegający na demontażu blach trapezowych i ocieplenia z wełny mineralnej oraz wykonaniu nowego docieplenia metodą lekka mokrą dla 7 budynków jednoklatkowych, pięciokondygnacyjnych na terenie SBM „Ateńska” – Afrykańska 14E, 14F, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E
 • Przetarg otwarty w formie oferty pisemnej na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego: Afrykańska 16m24, pow. użytkowa 46,70m² - IV piętro
 • Przetarg nieograniczony na:Przeglądy przewodów kominowych w budynkach SBM „Ateńska” w latach 2017-2019; Przeglądy instalacji gazowych w budynkach SBM „Ateńska” w latach 2017-2019; Doszczelnienie instalacji gazowych, usuwanie usterek stwierdzonych w trakcie przeglądów instalacji gazowych w budynkach SBM „Ateńska” w latach 2017-2019
 • Przetarg otwarty w formie ofert pisemnej na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych: Afrykańska 16A m 20, pow. użytkowa 38,00m2 - III piętro,
  wartość rynkowa - 277 440,00zł 15% wadium - 13 872,00zł; Afrykańska 16D m 17,pow.użytkowa 38,00m2 - II piętro,
  wartość rynkowa - 281 146,00zł /5% wadium/ - 14 057,00zł
 • Przetarg nieograniczony na: Opracowanie projektów technicznych na remont elewacji polegający na demontażu blach trapezowych i ocieplenia z wełny mineralnej oraz wykonaniu nowego docieplenia metodą lekka mokrą dla 25 budynków jednoklatkowych, pięciokondygnacyjnych na terenie SBM „Ateńska”
 • Przetarg nieograniczony na: Arabska 8A, Afrykańska 16A, Afrykańska 3, Al. Stanów Zjednoczonych 16, Egipska 3, Nubijska 6, Afrykańska 5, Afrykańska 12C – malowanie klatki schodowej; Wymiana kabiny dźwigowej na metalową z drzwiami automatycznymi w dźwigu zainstalowanym w budynku mieszkalnym przy Al. Stanów Zjednoczonych 20 kl.II; Wymiana kabiny dźwigowej na metalową z drzwiami automatycznymi w dźwigu zainstalowanym w budynku mieszkalnym przy ul. Ateńskiej 2; Wymiana 2 szt aparatur sterowych z falownikami i osprzętem elektrycznym pracujących w grupie w dźwigach 9 przystankowych zainstalowanych w budynku wielorodzinnym przy ul. Afrykańskiej 10 kl. I; Dostawa tonerów do drukarek (oryginały) dla SBM „Ateńska” w 2017r.
 • Przetarg otwarty w formie oferty pisemnej na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych: Afrykańska 16D m 12,pow.użytkowa 48,00m² - I piętro; Afrykańska 16A m 20, pow. użytkowa 38,00m² - III piętro
 • Przetarg nieograniczony na:Wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Afrykańskiej 3; Wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Afrykańskiej 5; Wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Afrykańskiej 12C; Wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Afrykańskiej 16A; Wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Arabska 8A; Wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Egipska 3; Wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Nubijska 6; Wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Nubijska 8
 • Przetarg przetarg otwarty w formie oferty pisemnej na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych: Nubijska 6 m 1, pow. użytkowa 38,00m²; Afrykańska 16D m12,pow.użytkowa 48,00m²
 • Przetarg nieograniczone na: Malowanie klatki schodowej budynku przy ul. Nubijskiej 3; Malowanie klatki schodowej budynku przy ul. Afrykańskiej 14E
 • Przetarg otwarty w formie oferty pisemnej na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych: Nubijska 6 m 1, pow. użytkowa 38,00m2; Afrykańska 3 m 20, pow. użytkowa 46,80m2; Afrykańska 16D ml2,pow.użytkowa 48,00m2
 • Przetarg nieograniczone na: Wymianę aparatury sterowej z falownikiem i osprzętem elektrycznym w dźwigu 11-przystankowym zainstalowanym w budynku przy Al. Stanów Zjednoczonych 26 kl. VI; Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych i parkingów na terenie SBM „Ateńska”
 • Przetarg na składania ofert na najem lokalu użytkowego przy: ul. Ateńskiej 6 /parter budynku mieszkalnego/- powierzchnia 12m2
 • Przetarg otwarty w formie oferty pisemnej na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych:1. Nubijska 6 m 1, pow. użytkowa 38,00m²; 2. Afrykańska 3 m 20, pow. użytkowa 46,80m²
 • Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy: Al. Stanów Zjednoczonych 20A /pawilon handlowy - parter, piwnica/ - pow. parteru 27,04 m2 - pow. piwnicy 129,08 m2
 • Przetarg nieograniczony na:Al. Stanów Zjednoczonych 20 – remont elewacji; Afrykańska 7A – wymiana pionów kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami pod urządzenia oraz stalowych rurociągów instalacji ciepłej i zimnej wody w lokalach pawilonu usługowo-handlowego
 • Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy: Al. Stanów Zjednoczonych 20A /pawilon handlowy- parter, piwnica/ - pow. parteru 27,04 m2; -pow. piwnicy 129,08 m2
 • Przetarg nieograniczony na: Libijska 16 – remont posadzek loggii i tarasów wraz z wymianą izolacji przeciwwilgociowej w 7 lokalach mieszkalnych
 • Przetarg nieograniczony na:Lizbońska 2 - budowa 3 podjazdów i drogi dla straży pożarnej, wymiana asfaltu na wejściach do klatek i komór zsypowych i remont ciągów pieszo-jezdnych z kostki i asfaltu na tyłach budynku
 • Przetarg nieograniczony na:1. Wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Nubijskiej 3;2. Wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Afrykańskiej 14E
 • Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy: ul. Egipskiej 4 /patio pawilonu/- powierzchnia 15,88 m2
 • Przetarg nieograniczony na: Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Lizbońskiej 4
 • Przetarg nieograniczony na: Malowanie pasów i oznakowań na nawierzchniach uliczek osiedlowych i parkingów na terenie SBM „Ateńska” (ok. 850 m2)
 • Przetarg nieograniczony na: Malowanie klatki schodowej budynku przy ul. Arabskiej 6; Malowanie klatki schodowej budynku przy ul. Arabskiej 8.
 • Przetarg nieograniczony na: Najem lokalu użytkowego przy ul. Afrykańskiej 3 /budynek mieszkalny, suterena/ - powierzchnia 50,50 m2
 • Przetarg nieograniczony na: Koszenie trawy, renowacja trawników, konserwacja zieleni niskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew na terenie SBM „Ateńska”
 • Przetarg nieograniczony na: 1. Wymiana kabiny dźwigowej na metalową z drzwiami automatycznymi w dźwigu zainstalowanym w budynku mieszkalnym przy Al. Stanów Zjednoczonych 16 kl. I; 2. Wymiana kabiny dźwigowej na metalową z drzwiami automatycznymi w dźwigu zainstalowanym w budynku mieszkalnym przy Al. Stanów Zjednoczonych 20B kl. II; 3. Wymiana kompletnego jednobiegowego zespołu napędowego o udźwigu 900kg w dźwigu meblowym zainstalowanym w budynku wielorodzinnym przy ul.Afrykańskiej 8 kl. II
 • Przetarg nieograniczony na: Konserwację drzwi wejściowych do klatek schodowych budynków mieszkalnych SBM „Ateńska” w latach 2016-2018
 • Przetarg nieograniczony na: Afrykańska 12A – malowanie klatki schodowej, Arabska 6 – malowanie klatki schodowej, Arabska 8 – malowanie klatki schodowej.
 • Przetarg nieograniczony na: Saska 6 – wymiana 2 szt aparatur sterowych z falownikami i osprzętem elektrycznym pracujących w grupie w dźwigach 11 przestankowych
 • Przetarg nieograniczony na: Al. Stanów Zjednoczonych 20B – wymiana instalacji kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym oraz wymiana wodomierzy z zaworami; dostawa środków czystości w roku 2016 dla SBM „Ateńska”
 • Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Afrykańskiej 3 /budynek mieszkalny, suterena/ - powierzchnia 50,50 m2
 • Przetarg otwarty w formie oferty pisemnej na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego: Aleja Stanów Zjednoczonych 18 m 10, pow. użytkowa 56,28m²
 • Przetarg nieograniczony na: Wykonanie hydrantowej instalacji ppoż. w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Egipskiej 4
 • Przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych przy:ul. Egipskiej 5 /budynek mieszkalny, suterena/ - powierzchnia 79,30m2, ul. Ateńskiej 8 /budynek mieszkalny, piwnica/ - powierzchnia 17.00 m2
 • Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych i parkingów na terenie SBM „Ateńska”
 • Arabska 6 – wymiana instalacji gazowej, Arabska 8 – wymiana instalacji gazowej, Afrykańska 8 kl. I – wymiana 2 szt. Aparatur sterowych z falownikami i osprzętem elektrycznym pracujących w grupie w dźwigach 12 przestankowych
 • Opracowanie koncepcji technicznej wraz z określeniem kosztów doposażenia w dźwigi osobowe 26 budynków pięciokondygnacyjnych jednoklapkowych i 9 budynków pięciokondygnacyjnych wieloklatkowych
 • Wykonanie instalacji monitoringu z montażem kamer : rejon budynku Afrykańska 3 ( 4 kamery) i pawilonu Egipska 4 (4 kamery)